A9-03A Máy tập vai bay

Kích thước ( Cm ): 130 x 104 x 150

Trọng lượng máy: 280 Kg