A9-016 Máy đá chân đa năng

Kích thước ( Cm ): 122 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 290 Kg