A9-012A Máy kéo xô dài

Kích thước ( Cm ): 178 x 134 x 184

Trọng lượng máy: 360 Kg