A9-010A Máy gập bụng dưới

Kích thước ( Cm ): 97 x 130 x 150

Trọng lượng máy: 285 Kg