A9-013

A9-013 Máy đá đùi trước

Liên Hệ

Kích thước ( Cm ): 127 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg

A9-013

Kích thước ( Cm ): 127 x 111 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg